Hypotheekverstrekkers die huurinkomsten meenemen

Steeds meer consumenten hebben naast de eigen woning een woning voor de verhuur. In de meeste gevallen is er dan ook sprake van een verhuurhypotheek en huurinkomsten. Gaat een consument verhuizen dan zullen de lasten van de verhuurhypotheek onderdeel uitmaken van de beoordeling door de hypotheekverstrekker. Om je te helpen aan een passende oplossing hebben we voor een aantal verstrekkers uiteengezet hoe zij hiermee omgaan voor aanvragen zonder NHG. 

MUNT Hypotheken

Inkomen uit verhuur
MUNT neemt inkomen uit verhuurde woningen mee in het toetsinkomen. Verhuurinkomsten uit ander (on)roerend goed, zoals winkelpanden of garages, nemen we niet mee. Voor het meenemen van verhuurinkomsten gelden de volgende voorwaarden:
• De verhuurde woning moet op de datum van het renteaanbod minimaal 1 jaar in het bezit zijn van uw klant.
• Het huurcontract is 6 maanden of langer geleden ingegaan, of uw klant kan aantonen dat de woning al minstens 6 maanden wordt verhuurd.
• De huurpenningen worden door de huurder per bank betaald op een bankrekening van uw klant.
• Als de verhuurde woning is belast met een hypotheekrecht, bijvoorbeeld voor de financiering ervan, moet uit de leningovereenkomst of een toestemmingsbrief blijken dat verhuur is toegestaan door de betreffende financier c.q. hypotheekhouder. Voor de berekening van het bedrag dat in het toetsinkomen mag worden meegenomen, maken we onderscheid een verhuurder die handelt als consument en een verhuurder die handelt als belegger.

Verhuurder handelt als consument
De klant handelt als consument als aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:
• De huurpenningen per woning zijn maximaal € 1.500 per maand.
• Het maximum aantal verhuurde woningen is 2.
• Het toetsinkomen bestaat voor maximaal 30% uit huurinkomsten.

MUNT rekent in dat geval met een afslag van 25% van de huurpenningen voor uitgaven en reserveringen van instandhoudingskosten en eigenaarslasten. Het bedrag wat resteert wordt meegenomen in het toetsinkomen. Eventuele lasten voor de financiering van de verhuurde woning(en) worden in mindering gebracht op de toegestane financieringslast van uw klant.

NIBC Direct

De huurinkomsten kunnen worden gebruikt om de box 3 verplichten uit een verhuurd pand tegen elkaar te kunnen wegstrepen. Hiermee blijft dan toetsing op basis van box 1 (en eventueel box 2 ) inkomen over.

Obvion

Wie eigenaar is van een appartement of gesplitste wooneenheid, moet voor het verkrijgen van een hypotheek deelnemen aan een Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook wanneer er sprake is van een woning boven een winkel. Veel van die VvE’s leiden een relatief slapend bestaan en komen alleen in beweging bij schade of als onderhoud noodzakelijk is. Een slapende vereniging is voor de acceptatie van een hypotheek geen probleem. Zowel met als zonder NHG. 

Nationale Nederlanden

Inkomen uit verhuur Het is mogelijk om huurinkomsten van een klant mee te nemen bij het budgetteren van de financiering. Hiervoor geldt de volgende berekening:

  1. De inkomsten uit verhuur worden voor 70% meegeteld.
  2. Deze huurinkomsten worden verminderd met de hypotheeklasten van de verhuurde woning. Wanneer het gaat om een hypotheek met een variabele rente, dan worden de hypotheeklasten gebaseerd op een maandlast o.b.v. de GHF-toetsrente en een 30-jarige annuïteit voor de restant hoofdsom.
  3. Het berekende huurinkomen wordt als volgt gebruteerd:
  • met een factor 1,5 voor een aanvrager die de AOWleeftijd nog niet bereikt heeft
  • met een factor 1,2 voor een aanvrager die de AOWleeftijd bereikt heeft

Bij het meenemen van huurinkomsten gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurinkomsten en eventuele hypotheeklasten moeten worden aangetoond;
  • De huurinkomsten worden op het moment van de aanvraag gedurende een periode van minimaal twee jaar ontvangen op een Nederlandse betaalrekening;
  • Er is sprake van een huurcontract;
  • De huurinkomsten komen niet uit kamerverhuur of verhuur van short-stay (zoals Airbnb) of recreatiewoningen.

Reaal Lekker wonen

Inkomsten uit (niet bedrijfsmatige) verhuur
Inkomsten uit verhuur tellen we als inkomen mee onder de volgende voorwaarden:
• de verhuurde panden vallen in box 3
• de aanvrager(s) bezit(ten) maximaal twee panden in box 3
• inkomsten uit kamerverhuur rekenen we niet mee
• als het huurcontract langer loopt dan 12 maanden gerekend vanaf moment dat de hypotheekakte wordt gepasseerd
• minimaal 70% van de toets last moet kunnen worden betaald uit het reguliere inkomen
• de huurinkomsten mogen niet verpand zijn aan anderen en moeten vrij ter beschikking staan van de aanvrager

De huuropbrengsten die meetellen, berekenen we als volgt:
• huuropbrengst conform huurcontract
• -/- 15% forfaitaire kosten
• -/- rentekosten hypotheek
• -/- aflosverplichtingen hypotheek (minimaal 4%) Verpanding van de huurpenningen aan Reaal is niet nodig

Syntrus Achmea

Inkomen uit andere bronnen. Syntrus Achmea telt mee:

* inkomsten uit de verhuur van vastgoed, afhankelijk van onze beoordeling
– Niet hoger dan overig inkomen
– minimaal 20% afslag op de bruto huurinkomsten
– hypotheeklasten worden in mindering gebracht
– individuele beoordeling
* Overige bestendige, langlopende inkomsten

Vragen?

Heb je vragen over een specifieke situatie of hoe banken omgaan met het meenemen van huurinkomsten? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we er een passende aanbieder bij.